Achtergrondinformatie

Wanneer je als professional te maken hebt met ouders die van plan zijn te gaan scheiden of in scheiding liggen, kom je voor diverse vraagstukken te staan. Op deze website vind je ons hulpaanbod en praktische informatie. Soms is er behoefte aan achtergrondinformatie. Die vind je op deze pagina.

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen BPSW, NVO en NIP voor jeugdzorgprofessionals. Onder leiding van het NJi hebben wetenschappers, praktijkwerkers en cliënten hun kennis en ervaring gebundeld. 

De richtlijn geeft aanbevelingen voor het handelen. In maart 2020 is de richtlijn herzien. Bekijk de complete richtlijn en andere tools.

Ook wel 'veelzijdig gerichte partijdigheid' genoemd. Meerzijdig gerichte partijdigheid is de kenmerkende grondhouding binnen de contextuele benadering. Het vormt de basis voor al het verdere handelen en is van grote betekenis in het op gang brengen van de dialoog. 

Een meerzijdig partijdige grondhouding betekent dat de hulpverlener beurtelings partijdig is met alle betrokkenen uit de context van zijn cliënt. Hij is voor de één zonder tegen de ander te zijn. Dat vraagt veel nauwkeurigheid. 

De grondhouding van de meerzijdige partijdigheid draagt bij aan de groei van onderling begrip en (beginnend) herstel van vertrouwen binnen de context. Daarmee is de cliënt meer geholpen dan wanneer de hulpverlener zich eenzijdig aan diens kant stelt en daarmee positie kiest tegen degenen met wie de cliënt altijd met talloze zichtbare en onzichtbare draden verbonden is.

Ouderonthechting kan ontstaan bij kinderen van wie de ouders verwikkeld zijn geraakt in ernstige en langdurige scheidingsconflicten. Er is sprake van ouderonthechting/verstoting als een kind zonder goede/duidelijke reden geen contact meer wil met een ouder waarmee het voor de scheiding een prima band had.

Voor professionals

Voor ouders

Ook wel vechtscheiding genoemd, maar die term is inmiddels wat omstreden geraakt vanwege de strijd die het oproept. In heel veel situaties zijn ouders prima in staat hun scheiding samen of met een beetje hulp te regelen. Als jeugdzorgprofessional krijg je echter vaak te maken met scheidingen die complexer verlopen en gerichtere interventies of samenwerking vragen. 

  • Innovaties voor behandeling conflictscheidingen.
  • De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften te verwoorden. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.
  • Uitelkaar.nl is een veilige omgeving met betrouwbare informatie van experts. Wanneer je gaat scheiden wil je zelf de controle hebben en de juiste beslissingen maken. Zonder escalatie of juridische strijd. Als je ergens tegenaan loopt, staan casemanagers en mediators klaar om je te helpen.
  • Onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen hebben een app gelanceerd voor pas gescheiden ouders. Daarmee moet de communicatie over hun kinderen een stuk beter gaan.
  • Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten.
  • DEES is een methodiek voor vechtscheidende ouders en hun kinderen.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.