Achtergrondinformatie

Wanneer je als professional te maken krijgt met ouders die van plan zijn te gaan scheiden of in scheiding liggen, kun je voor diverse vraagstukken komen te staan. Op deze website heb je al veel kunnen vinden over hulpaanbod, praktische informatie en het spreekuur. Soms heb je behoefte aan wat meer achtergrondinformatie. Hieronder vind je een aantal onderwerpen en mogelijk interessante artikelen en onderzoeken. Daarnaast een aantal lijstjes met do's en don'ts die je aan ouders mee kunt geven.

Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen BPSW, NVO en NIP voor jeugdzorgprofessionals. Onder leiding van het NJi hebben wetenschappers, praktijkwerkers en cliënten hun kennis en ervaring gebundeld. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het handelen. Bekijk de complete richtlijn en andere tools.

Meerzijdige partijdigheid

Ook wel "veelzijdig gerichte partijdigheid" genoemd. Meerzijdig gerichte partijdigheid is de kenmerkende grondhouding binnen de contextuele benadering. Het vormt de basis voor al het verdere handelen en is van grote betekenis in het op gang brengen van de dialoog. Een meerzijdig partijdige grondhouding betekent dat de hulpverlener beurtelings partijdig is met alle betrokkenen uit de context van zijn cliënt. Hij is voor de één zonder tegen de ander te zijn. Dat vraagt veel nauwkeurigheid. De grondhouding van de meerzijdige partijdigheid draagt bij aan de groei van onderling begrip en (beginnend) herstel van vertrouwen binnen de context. Daarmee is de cliënt meer geholpen dan wanneer de hulpverlener zich eenzijdig aan diens kant stelt en daarmee positie kiest tegen degenen met wie de cliënt altijd met talloze zichtbare en onzichtbare draden verbonden is.

Culturele achtergrond

Er is weinig literatuur over diversiteit en scheiding. In de herziening van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt dit als aandachtspunt meegenomen. De herziening is naar verwachting begin 2018 gereed. Lees een artikel over huwelijkse gevangenschap en een onderzoek over de betekenis van Islamitisch familierecht.

Ouderverstoting

Ouderverstoting kan ontstaan bij kinderen van wie de ouders verwikkeld zijn geraakt in ernstige en langdurige scheidingsconflicten. Er is sprake van ouderverstoting als een kind ineens en zonder goede/duidelijke reden geen contact meer wil met een ouder waarmee het voor de scheiding een prima band had. Lees meer over ouderverstoting en  een artikel met extra tips bij ouderverstoting

Complexe scheiding

Ook wel vechtscheiding genoemd, maar die term is inmiddels wat omstreden geraakt vanwege de strijd die het oproept. In heel veel situaties zijn ouders prima in staat hun scheiding samen of met een beetje hulp te regelen. Als jeugdzorgprofessional krijg je echter vaak te maken met scheidingen die complexer verlopen en gerichtere interventies of samenwerking vragen. Lees de scriptie "De specialisten samengebracht" over samenwerking en waarin het expertisecentrum van JB West kan ondersteunen.

Boekentips


  • 'Kind en echtscheiding' door Karin Singendonk en Greet Meesters;
  • 'Kinderen op de eerste plaats' van Joanne Pedro Carroll;

Links naar sites en artikelen

https://www.kinderbescherming.nl/themas/g/gezag-en..., innovaties voor behandeling bij conflictscheidingen.

http://kindbehartiger.nl/, De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.

https://uitelkaar.nl/hoe-werkt-het/uitleg, voor stellen die uit elkaar gaan en het zelf goed willen regelen.

https://www.lindanieuws.nl/nieuws/stroeve-communic..., een app voor als het (pas) gescheiden ouders niet lukt goed met elkaar te communiceren.

https://www.schipaanpak.nl/, SCHIP-aanpak richt zich op het postrelationele rouwtraject, waarmee een vechtscheiding kan worden voorkomen, danwel het tij van de vechtscheiding gekeerd kan worden.

http://www.dees.website/achtergrond, over de-escalatie van conflicten tussen vechtscheidende ouders.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.