Congressen

Laat u bijpraten over financiële aspecten, rechten en rolverdeling bij scheiding. Zorg ervoor dat u als hulpverlener of mediator weet wat u kunt doen om (v)echtscheidingen in goede banen te leiden en schade bij kinderen te voorkomen.

Een visie op de toekomst
Tijdens dit congres blikt u, onder leiding van dagvoorzitter Lianne van Lith, terug op diverse ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van scheiding. Hierin liggen onder andere belangrijke aanbevelingen voor de toekomst. Hoofdvragen die worden beantwoord zijn: waar staan we nu, waar willen we heen en wat moet daarvoor gebeuren? 

Daarbij is gedurende dit congres volop aandacht voor de kinderen. Als professional is het namelijk mede uw verantwoordelijkheid dat kinderen zo min mogelijk schade oplopen door de scheiding van hun ouders. Samenwerking en verbinding zijn twee woorden die hierin een rol spelen. Want niet alleen ouders, maar ook professionals zullen moeten samenwerken. Methodieken en interventies zijn er genoeg, maar de stap naar effectieve verwijzing en hulpverlening is nog niet zo makkelijk gemaakt. 

Verschillende professionals geven op 16 juni hun visie op de oplossing van complexe scheidingszaken. Hoe zorgen we voor een effectief hulpaanbod om ouders en kinderen te begeleiden gedurende een scheiding? Hoe maken we gebruik van elkaars expertise in de aanpak van echtscheidingsproblematiek? En hoe werken we samen toe naar een oplossing die voor iedereen, maar vooral voor de kinderen het beste is? 

Doelgroep
Dit congres is gericht op familierecht-advocaten, (familie)mediators, kinderrechters, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, (school)maatschappelijk werkers, kindercoaches en –therapeuten, systeemtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdzorgwerkers, sociale professionals wijkteam, intern begeleiders SO/VO en andere geïnteresseerden.

Locatie
Burgers' Zoo Arnhem
Safari Meeting Centre
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
www.safarimeetingcentre.nl

Meer informatie en aanmelden
Ga naar de website van het congres.

Kind in de Knel 5

Echtscheiding en kinderen is en blijft een lastig onderwerp. Ouders hebben vaak geen idee hoe ingewikkeld ouderschap na de scheiding kan zijn. Ze proberen het leven van hun kinderen gewoon door te laten gaan, maar dan op twee plekken. Ondanks deze goede bedoelingen kunnen gevoelens van pijn, boosheid en afgunst zodanig zijn dat er moeilijk overheen gestapt kan worden. Als deze emoties de boventoon voeren wordt het lastig zo niet onmogelijk om het ouderschap gezamenlijk in te vullen, elkaar te informeren of afspraken over geld te maken. Zolang (ex)partners bonje met elkaar hebben, kunnen ze niet samen goed voor de kinderen zorgen.

Tijdens deze vijfde editie van Kind in de Knel ontmoet u daarom bevlogen en inspirerende sprekers met een professionele en actuele kijk op deze thematiek.

Jurjen Tak verheldert de complexe impact van een scheiding en legt uit waarom het niet voldoende is alleen de kinderen te helpen. Familierechtadvocaat Aleide Hendrikse houdt een pleidooi voor een meer holistische aanpak van de scheiding, om conflicten te voorkomen. Filosoof Corrie Haverkort staat stil bij het onrecht dat ex-partners kunnen ervaren en de daaruit voortkomende strijd. Ondanks het appèl op ouders om te denken aan hun kinderen, stopt deze strijd niet. Waarom is dat?

Vaak gaat in een scheiding de meeste aandacht uit naar verschillen en conflicten. Scheiden veroorzaakt echter ook verdriet en een rouwproces. Psycholoog Leoniek van der Maarel gaat in op een meer integrale benadering waarbij zowel aandacht is voor het conflict als voor het verlies. Familiesocioloog Anne-Rigt Poortman presenteert de stand van zaken en trends rondom co-ouderschap. Is het de nieuwe standaard en altijd de beste oplossing? Ook is er aandacht voor de grondig herziene richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. We sluiten de dag af met een inkijkje in de weerbarstige scheidingspraktijk met Wendy van Vliet van het kenniscentrum Kind en Scheiding.

Datum woensdag 16 september 2020
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij ABSG, Kwaliteitsregister V&V, Registerplein, VFAS, SKJ en MfN; bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, familierechtadvocaten, mediators, familierechters, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, medewerkers buurt- en wijkteams, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, kindercoaches en -therapeuten en andere belangstellenden.

Meer informatie en aanmelden
Ga naar de website van het congres.
Bekijk de folder 'Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen'.

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheiding in Nederland flink zal toenemen. Zoals u weet verlopen deze scheidingen helaas niet allemaal even vlekkeloos. U krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verliest u het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.

Tijdens deze studiedag krijgt u inspiratie en handvatten voor het omgaan met de knelpunten die u hierin tegen komt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met u besproken. Zo bent u nog beter toegerust om uw complexe rol in (v)echtscheidingen te vervullen.

Datum 4 november 2020
Locatie Aristo
Plaats
Amsterdam

Meer redenen om deel te nemen

  • Accreditatiepunten
  • Ruime gelegenheid voor het stellen van vragen
  • Een goed verzorgde lunch

>> Ga naar inschrijven.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.