Regiegroep Scheiding Haaglanden – ontwikkelingen

Gepubliceerd op: 13 mei 2021

In 2018 zijn we in de regio Haaglanden gestart met de Regiegroep Scheiding Haaglanden. Met dit nieuwsbericht brengen wij jou graag op de hoogte van de activiteiten en werkzaamheden van de Regiegroep Scheiding Haaglanden. In 2019 en 2020 heeft de regiegroep een drieluik met algemene informatie over scheiding aangeboden aan Schoolmaatschappelijk werkers. In 2021 en 2022 staat het thema Dreigend contactverlies op de agenda. Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht neem dan contact op met de regiegroep via info@kenniscentrumkindenscheiding.nl .

2019 en 2020 - Drieluik voor Schoolmaatschappelijk Werk

 In 2019 heeft de regiegroep de behoefte van schoolmaatschappelijk werkers (SMW-ers) aan kennis over scheiding geïnventariseerd. De achterliggende gedachte was om zo preventief mogelijk de deskundigheid op het gebied van scheiding in de regio Haaglanden te optimaliseren.

Die behoefte aan kennis was er zeker. Daarom is er voor de SMW’ers een drietal themabijeenkomsten ontwikkeld, een zogenaamd drieluik over:

  • 1 Juridisch kader bij scheiding
  • 2 Richtlijn Scheiding
  • 3 ‘Ik de SMW’er’.

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS) heeft het drieluik gecoördineerd. De partners van de regiegroep hebben de themabijeenkomsten samen verzorgd .

In totaal hebben 54 medewerkers van Xtra, Schoolformaat, Kwadraad en de gemeente Den Haag deelgenomen aan het drieluik.

1. Juridisch kader bij scheiding

De eerste bijeenkomst, Juridisch kader bij scheiding is gezamenlijk verzorgd door een voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel Den Haag, een advocaat bij  VHB advocaten en een rechter bij de  rechtbank Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst hebben zij de deelnemers relevante juridische informatie gegeven, zodat ze deze kennis zouden kunnen toepassen in de hulpverlening aan gescheiden ouders en hun kinderen. Het ging om informatie over het juridisch scheidingsproces, de rechtspositie van de minderjarigen, erkenning en gezag, het ouderschapsplan, zorgtaken, kinder- en partneralimentatie, financiën/boedelscheiding, contact en zorgregeling. 

2. Richtlijn bij scheiding

Een tweede themabijeenkomst ging over de (herziene) richtlijn Scheiding en problemen bij jeugdigen. De landelijke organisaties NJI, Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, NIP en NVO hebben samen een online webinar hierover georganiseerd. De SMW’ers konden hieraan deelnemen. Om te achterhalen of de informatie voldoende was, hebben de deelnemers aansluitend aan het webinar een  evaluatieformulier ontvangen. Hierop konden zij ook aangeven of zij aanvullende informatie wilden ontvangen

3. SMW’er in de praktijk

De laatste bijeenkomst,  ‘Ik de SMW’er’, is verzorgd door een maatschappelijk deskundige en trainer van het Kenniscentrum, een gedragswetenschapper van de Raad voor de Kinderbescherming  en een professioneel trainingsacteur.

In deze bijeenkomst is voornamelijk aandacht besteed aan psycho-educatie en gesprekstechnieken. Hetgeen de deelnemers leerden in het eerste deel, hebben zij kunnen toepassen in het tweede deel met de trainingsacteur. Bijvoorbeeld: kennis over de werking van het brein in stressvolle tijden maakt dat men in het gesprek met de client (trainingsacteur) anders kan reageren. Met deze kennis kan de SMW’er het gesprek beter op gang houden. Daarnaast is aandacht besteed aan onder andere de positionering van de SMW-er ten opzichte van de ouders, het kind en de school. 

Vervolg

Het drieluik is goed ontvangen door de schoolmaatschappelijk werkers. In afstemming met de gemeenten wordt het drieluik aangeboden aan een volgende groep professionals die te maken hebben met gezinnen in scheiding.. Zodra hierover meer bekend is, informeren we de desbetreffende groep professionals.

2021-2022 – Dreigend contactverlies

In de komende twee jaar zal de Regiegroep Scheiding Haaglanden zich richten op het thema dreigend contactverlies. Dat is een belangrijk en ingewikkeld thema zonder kant-en-klare oplossing. Op dit moment zijn wij bezig met verkennende sessies waarbij we onder andere door middel van een klantreis in beeld brengen waar je als ouder mee te maken krijgt als je hulp zoekt bij dreigend contactverlies'. Daarnast worden de  verschillende visies, werkzaamheden en invalshoeken  met elkaar besproken. Met als doel is om toe te werken naar een gemeenschappelijke taal en een overzicht van de sociale kaart voor hulp bij dreigende contactverlies samen te stellen.

De regiegroep Scheiding Haaglanden is een samenwerking van verschillende organisaties in de regio Haaglanden op het gebied van scheiding. De regiegroep wordt geleid door JB west en Kenniscentrum Kind en Scheiding. De volgende organisaties/beroepsgroepen sluiten aan: Raad voor de Kinderbescherming, JBT, gemeente Den Haag, Veilig Thuis. Er wordt meegelezen door: advocaat, mediator, rechtbank en verschillende zorgaanbieders.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.