Achtergrondinformatie voor professionals

Wanneer je als professional te maken hebt met ouders die van plan zijn te gaan scheiden of in scheiding liggen, kom je voor diverse vraagstukken te staan. Op deze website vind je ons hulpaanbod en praktische informatie. Soms is er behoefte aan achtergrondinformatie. Die vind je op deze pagina.

De richtlijn gaat over kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Onderzoek laat zien dat deze groep meer problemen heeft dan kinderen en jongeren uit intacte gezinnen. In deze richtlijn worden de gevolgen, interventies en mogelijkheden voor samenwerking behandeld.

Bekijk de complete richtlijn en andere tools.

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen BPSW, NVO en NIP voor jeugdzorgprofessionals. Onder leiding van het NJi hebben wetenschappers, praktijkwerkers en cliënten hun kennis en ervaring gebundeld. 

Ook wel 'veelzijdig gerichte partijdigheid' genoemd. Meerzijdig gerichte partijdigheid is de kenmerkende grondhouding binnen de contextuele benadering. Het vormt de basis voor al het verdere handelen en is van grote betekenis in het op gang brengen van de dialoog. 

Een meerzijdig partijdige grondhouding betekent dat de hulpverlener beurtelings partijdig is met alle betrokkenen uit de context van zijn cliënt. Hij is voor de één zonder tegen de ander te zijn. Dat vraagt veel nauwkeurigheid. 

De grondhouding van de meerzijdige partijdigheid draagt bij aan de groei van onderling begrip en (beginnend) herstel van vertrouwen binnen de context. Daarmee is de cliënt meer geholpen dan wanneer de hulpverlener zich eenzijdig aan diens kant stelt en daarmee positie kiest tegen degenen met wie de cliënt altijd met talloze zichtbare en onzichtbare draden verbonden is.

Er is weinig literatuur over diversiteit en scheiding. In de herziening van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen is dit als aandachtspunt meegenomen. 

Lees een artikel over huwelijkse gevangenschap en een onderzoek over de betekenis van Islamitisch familierecht.

Een stagiaire van het kenniscentrum doet in het schooljaar 2021-2022 onderzoek naar scheidingen binnen verschillende culturen, als het onderzoek is afgerond wordt hier de belangrijkste informatie gedeeld.


Ouderonthechting kan ontstaan bij kinderen van wie de ouders verwikkeld zijn geraakt in ernstige en langdurige scheidingsconflicten. Er is sprake van ouderonthechting/verstoting als een kind zonder goede/duidelijke reden geen contact meer wil met een ouder waarmee het voor de scheiding een prima band had.

Voor professionals

Gezag

Gezag betekent dat de gezagsdragers (ouders) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. In de praktijk geldt dat voor de gezaghebbende ouders het volgende:

  • Opvoeden en verzorgen van de kinderen
  • Het dragen van de kosten van de kinderen
  • Het nemen van belangrijke beslissingen zoals schoolkeuze en medische behandeling
  • Beheert het vermogen en de spullen van het kind.

‌Niet alle ouders dragen gezamenlijk het gezag en niet alle ouders verkrijgen bij geboorte automatisch het gezag over hun kinderen. Aan de hand van bijgevoegd stroomschema is het voor de meest voorkomende gevallen mogelijk in kaart te brengen hoe het gezag is geregeld.

Stroomschema: 4 stappen om de gezagssituatie van ouders in kaart te brengen: download het stroomschema gezag.

Ook wel vechtscheiding genoemd. We spreken nu over complexe scheiding omdat de term vechtscheiding strijd oproept en kinderen soms denken dat ouders letterlijk vechten. In heel veel situaties zijn ouders prima in staat hun scheiding samen of met een beetje hulp te regelen. Als professional krijg je echter vaak te maken met scheidingen die complexer verlopen en gerichtere interventies of samenwerking vragen.

Meer lezen over scheiding? Er zijn ondertussen talloze boeken geschreven. De beste vind je hier: boeken over scheiding.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.