Aanbod voor het onderwijs

Als onderwijsprofessional, of je nu leerkracht, mentor, directeur of conciërge bent, heb je te maken met leerlingen van gescheiden ouders. School kan een neutrale en veilige plek zijn met regelmaat en zekerheid voor de leerlingen bij wie het thuis minder makkelijk gaat door de scheiding van hun ouders. 

Kinderen vinden het prettig om gezien te worden in de soms heftige situatie waarin zij zitten. Maar hoe doe je dat nu als onderwijsprofessional?

Hoe ga je om met ouders die niet met elkaar in één ruimte willen zitten voor het 10-minuten gesprek of een ouder die zegt dat de andere ouder de leerling echt niet van school mag ophalen aan het einde van de dag?

Als school is het belangrijk om primair het belang van het kind voor ogen te hebben en onpartijdig te zijn ten aanzien de scheiding van de ouders. Hierbij is het belangrijk om een zo goed mogelijk contact te bewaren met beide ouders. Daarnaast heeft de school de taak het kind te ondersteunen om de voortgang van het leren te garanderen. Leerkrachten zijn vaak de eersten die merken dat het gedrag van het kind verandert of de leerprestaties achterblijven. Zij kunnen dat aan de orde stellen in de contacten met ouders en eventuele ondersteuningsmogelijkheden aanreiken.

Speciaal voor onderwijsprofessionals heeft het Kenniscentrum Kind en Scheiding een studiedag ontwikkeld waarin je een hele dag met je team op een interactieve wijze onderdompelt in het thema scheiden. Je krijgt informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot scheiding, gerelateerd aan het onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over de studiedag.

Speciaal voor kinderopvang en scholen hebben wij scheidingskisten ontwikkeld. Deze scheidingskisten zijn gevuld met boeken en spellen voor de kinderen, ouders en de onderwijsprofessional. De scheidingskisten hebben als doel om het thema scheiden in de klas bespreekbaar te maken, individueel met een leerling in gesprek te gaan over de situatie thuis of om je kennis als onderwijsprofessional uit te breiden. Deze kisten zijn te leen bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding.

Neem contact met ons op om een scheidingskist aan te vragen.

Samen met Villa Pinedo hebben wij een gastles ontwikkeld voor de groepen 6,7 en 8 van de basisschool en de klassen 1 en 2 op het voortgezet onderwijs.

Voorafgaande aan de gastles is er themabijeenkomst voor de betrokken leerkrachten en mentoren van de klassen aan wie de gastles wordt gegeven. Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door het Kenniscentrum Kind en Scheiding in samenwerking met Villa Pinedo. Het doel van deze bijeenkomst is de betrokken leerkrachten en mentoren informeren over de impact van een scheiding op kinderen en wat zij kunnen doen. Ook worden zij voorbereid om wat er in de gastles wordt besproken en wat de leerkracht kan betekenen voor de leerlingen. 

Tijdens de gastles vertellen twee jongeren van Villa Pinedo het verhaal van hun scheiding, wat was lastig en wat was fijn? Daarna maken zij beeldend hoeveel kinderen van gescheiden ouders er nu eigenlijk zijn en wat jij voor je klasgenoot kan betekenen. Deze gastles is interactief en er is ruimte voor stellen van vragen, delen van verhalen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Nieuwsbegrip heeft in samenwerking met Villa Pinedo onderwijsmateriaal ontwikkeld rondom het thema scheiden. Meer informatie hierover vind je op de website van Villa Pinedo.

Een schoolprotocol of schoolhandreiking over het omgaan met scheiding kan behulpzaam zijn voor scholen, schoolbesturen, leerkrachten, kinderen en ouders. Daarin kan onder meer vastgelegd worden welke informatie ouders door moeten geven aan de school, aan welke ouder(s) de school informatie blijft verstrekken, hoe het precies zit met ouderlijk gezag, hoe het gaat bij ouderavonden en de regels rondom handtekeningen, het ophalen van het kind, het aanvragen van verlof en de aanwezigheid bij activiteiten op school.

In een protocol of handreiking kan eveneens advies staan over het pedagogisch handelen naar kind en ouders toe, het signaleren of het goed gaat met het kind en over samengestelde gezinnen. Ook kunnen er tips en literatuur en websites in opgenomen worden.

Bekijk het schoolprotocol van SVW Apeldoorn PO  

(bron NJI)

Wil je meer informatie?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.